Zhytomyr Vertical Run 2020 - VseProbegi

Zhytomyr Vertical Run

Zhytomyr
Views 3033


Date: 28 November 2020, Saturday
Time start: 11:00
Organizer: Твоя Пригода

Distances: trail 31km, trail 21km, trail 15.5km, trail 8km, trail 6.5km

Price of registration:

31 km — 400 UAH till 01.11
15.5 km — 400 UAH till 01.11
6.5 km — 250 UAH till 01.11

Registration

Registered: 27

Event in Facebook